, 'opacity': false, 'speedIn': , 'speedOut': , 'changeSpeed': , 'overlayShow': false, 'overlayOpacity': "", 'overlayColor': "", 'titleShow': false, 'titlePosition': '', 'enableEscapeButton': false, 'showCloseButton': false, 'showNavArrows': false, 'hideOnOverlayClick': false, 'hideOnContentClick': false, 'width': , 'height': , 'transitionIn': "", 'transitionOut': "", 'centerOnScroll': false }); })
browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Kwia­ciar­nia Róża zapra­sza do swo­jego sklepu w Czechowicach-Dziedzicach. Jeste­śmy w branży już od 1948 roku, co spra­wia że jest to naj­star­sza kwia­ciar­nia w mie­ście, dzięki temu posia­damy cenne doświad­cze­nie, na które inni muszą pra­co­wać dłu­gimi latami. Jeste­śmy firmą rodziną, pro­wa­dzoną przez poko­le­nia, co pozwala nam na jesz­cze lep­sze świad­cze­nie usług.

Posia­damy wykwa­li­fi­ko­waną obsługę, która służy Pań­stwu pomocą zarówno na miej­scu jak i telefonicznie.